Minimální věk psa: 10 měsíců

       
Část základní:

1.   Přivolání                                                     10 bodů
Alternativa "A" - Povel v klidu " Ke mně"
Rozhodčí může požadovat přivolání kdekoliv mimo stanoviště. Volá-li psovod na pokyn rozhodčího psa k sobě, může rozkazy, stanovené tímto řádem nahradit jiným vhodným způsobem. Pes má co nejrychleji a nejkratší cestou přiběhnout k psovodovi.

Alternativa "B" Povel za pochodu "K noze"
Rozhodčí může požadovat přivolání kdekoliv mimo stanoviště. Volá-li psovod na pokyn rozhodčího psa k sobě, může rozkaz " K noze" nahradit jiným vhodným způsobem. Pes má co nejkratší cestou přiběhnout co nejrychleji k psovodovi a pokračovat v chůzi u levé nohy.

2.   Ovladatelnost na vodítku                               10 bodů
Povel " K noze"
Pes na vodítku musí ochotně na povel následovat psovoda u levé nohy. Pes nemá vodítko napínat a musí být ukázněný. Podle pokynu rozhodčího provede výkon pomalu, rychle, či poklusem a též obraty vlevo, vpravo a čelem vzad. Opakování povelu je povoleno jen na počátku posuzování, při změně směru chůze a při sednutí. Opakované ovlivňování pohybem ruky, nohy nebo jiným způsobem není povoleno.

3.   Ovladatelnost bez vodítka                              10 bodů
Povel "K noze"
Psovod na pokyn rozhodčího uvolní psa z vodítka. Ostatní cviky provede uvolněný pes jako při ovladatelnosti na vodítku. Při provádění cviků nemá se pes vzdalovat od psovoda.

4.   Sedni, lehni, vstaň                                        10 bodů
Pes musí tyto povely provádět vždy pokud možno rychle a spolehlivě. Po provedeném povelu musí pes zůstat v poloze tak dlouho, než mu psovod udělí jiný povel. Na povel "stůj" stojí pes u nohy psovoda a čeká na další povel.
Pokyn k vydávání povelů dává rozhodčí. Cviky lze provádět na vodítku nebo volně.

5.   Odložení                                                      10 bodů
Povel "Zůstaň"
Psovod odloží psa, nesmí u něho položit žádný předmět a vzdálí se na asi 30 - 50 kroků od místa, kde psa odložil. Psovod musí být po dobu cviku v dohledu odloženého psa.

      Část speciální:

1.   Ovladatelnost ve skupině                                10 bodů
Na pokyn rozhodčího se vytvoří ze zkoušejících 3 - 4 členná skupina, která na povely rozhodčího vykovává cviky jako při ovladatelnosti na vodítku.

2.   Sedni, lehni, vstaň ve skupině                         10 bodů
Na pokyn rozhodčího provádí cviky 3 - 4 členná skupina zkoušejících psovodů, stejným způsobem jako při povelech sedni, lehni, vstaň.

3.   Odložení                                                      10 bodů
Na pokyn rozhodčího se celá skupina připraví během chůze na odložení psa. Na povel "odložit psa" psovodi vydají povel svému psovi a ten má rychle ulehnout a zůstat na místě odložení. Psovodi odchází na vzdálenost 30 - 50 kroků od odloženého psa a na pokyn rozhodčího se psovodi otáčí čelem ke psovi. Psovodi čekají po dobu cca 2 minut, než rozhodčí vydá povel "ke psu" a psovodi jej provedou. Po příchodu ke psu psovod zavelí povel sedni.

4.   Chůze po nepříjemném terénu                          10bodů
Celá skupina na pokyn rozhodčího se přemístí k připravenému nepříjemnému terénu. Na něj přichází psovodi jednotlivě a projdou jím jedním směrem a na pokyn rozhodčího se psovod se psem zastaví.
Nepříjemný terén je tvořen kobercem, molitanem, plastikovými lahvemi, pletivem, štěrkem, velkými kameny a igelitem.

5.   Přenášení psa cizí osobou                                10 bodů
Psovi se nasadí košík na tlamu a vdá se na připravenou plochu, např.: stůl. Malého psa si psovod vezme sám do náruče a po několika krocích ho předá pomocníkovi a po jeho boku jdou několik kroků. U velkého psa je výchozí bod stůl, kde pomocník uchopí psa pod předními nohy a hrudníkem a majitel psa pod zadními končetinami. Spolu jdou několik kroků.

        Celkem dosažitelný počet bodů je 100.

       Minimální věk psa: 12 měsíců

        Část základní:

1.   Přivolání                                                     10 bodů
Alternativa "A" - Povel v klidu " Ke mně"
Rozhodčí může požadovat přivolání kdekoliv mimo stanoviště. Volá-li psovod na pokyn rozhodčího psa k sobě, může rozkazy, stanovené tímto řádem nahradit jiným vhodným způsobem. Pes má co nejrychleji a nejkratší cestou přiběhnout k psovodovi.

Alternativa "B" Povel za pochodu "K noze"
Rozhodčí může požadovat přivolání kdekoliv mimo stanoviště. Volá-li psovod na pokyn rozhodčího psa k sobě, může rozkaz " K noze" nahradit jiným vhodným způsobem. Pes má co nejkratší cestou přiběhnout co nejrychleji k psovodovi a pokračovat v chůzi u levé nohy.

2.   Ovladatelnost bez vodítka                              10 bodů
Povel "K noze"
Psovod na pokyn rozhodčího uvolní psa z vodítka. Ostatní cviky provede uvolněný pes jako při ovladatelnosti na vodítku. Při provádění cviků nemá se pes vzdalovat od psovoda.

3.   Sedni, lehni, vstaň                                        10 bodů
Pes musí tyto povely provádět vždy pokud možno rychle a spolehlivě. Po provedeném povelu musí pes zůstat v poloze tak dlouho, než mu psovod udělí jiný povel. Na povel "stůj" stojí pes u nohy psovoda a čeká na další povel.
Pokyn k vydávání povelů dává rozhodčí. Cviky lze provádět na vodítku nebo volně.

4.   Štěkání na povel                                           10 bodů
Pes sedí u levé nohy psovoda a na pokyn rozhodčího vyzve psa vztyčeným prstem vzhůru ke štěkání.

5.   Aport volný                                                 10 bodů
Povel "Přines, aport"
Na daný povel pes vyběhne k hozenému předmětu /psovodem/, přinese ho psovodovi a na povel "Pusť" aport odevzdá.

6.   Skok vysoký                                                 10 bodů
Pes sedí neuvázaný u psovoda. Na rozkaz psovoda skočí pes přes překážku. Výška překážky je 50 cm pro malá plemena do kohoutkové výšky 45cm. Pro střední plemena je 80 cm a pro velká 120 cm.

7.   Skok šplhem                                                 10 bodů
Pes sedí u levé nohy psovoda neuvázaný a na pokyn rozhodčího, psovod vyjde se psem u nohy k šikmé stěně. Po překování šikmé stěny se psovod zastaví a pes se mu posadí vedle nohy.

8.   Odložení                                                     10 bodů
Povel "Zůstaň"
Psovod odloží psa, nesmí u něho položit žádný předmět a vzdálí se na asi 30 - 50 kroků od místa, kde psa odložil. Psovod musí být po dobu cviku v dohledu odloženého psa.

9.   Volitelný cvik                                               20 bodů
Alternativa "A" - hlídání
Pes hlídá odložené věci svého pána. Štěkotem a dorážením má upozornit na blížící se cizí osobu. Pes je po dobu výkonu v dohledu majitele.

Alternativa "B" - stopa
Stopa je dlouhá 100 metrů, stará 15 minut, s jedním lomem 90 stupňů. Pes má vyhledat dva předměty, jeden před lomem a druhý na konci stopy.

      Část speciální:

1.   Ovladatelnost ve skupině                               10 bodů
Na pokyn rozhodčího se vytvoří ze zkoušejících 3 - 4 členná skupina, která na povely rozhodčího vykovává cviky jako při ovladatelnosti na vodítku.

2.   Sedni, lehni, vstaň ve skupině                         10 bodů
Na pokyn rozhodčího provádí cviky 3 - 4 členná skupina zkoušejících psovodů, stejným způsobem jako při povelech sedni, lehni, vstaň.

3.   Odložení                                                     10 bodů
Na pokyn rozhodčího se celá skupina připraví během chůze na odložení psa. Na povel "odložit psa" psovodi vydají povel svému psovi a ten má rychle ulehnout a zůstat na místě odložení. Psovodi odchází na vzdálenost 30 - 50 kroků od odloženého psa a na pokyn rozhodčího se psovodi otáčí čelem ke psovi. Psovodi čekají po dobu cca 2 minut, než rozhodčí vydá povel "ke psu" a psovodi jej provedou. Po příchodu ke psu psovod zavelí povel sedni.

4.   Chůze po nepříjemném terénu                          10 bodů
Celá skupina na pokyn rozhodčího se přemístí k připravenému nepříjemnému terénu. Na něj přichází psovodi jednotlivě a projdou jím jedním směrem a na pokyn rozhodčího se psovod se psem zastaví.
Nepříjemný terén je tvořen kobercem, molitanem, plastikovými lahvemi, pletivem, štěrkem, velkými kameny a igelitem.

5.   Lhostejnost k nárazovému zvuku                     10 bodů
Celá skupina si postaví psy vedle nohy a čeká než zazní nepříjemný zvuk.

      Celkový dosažitelný počet bodů 150.

 
        Stopa  50 bodů (min. 35 bodů)

Stopa vlastní, nejméně 150 kroků dlouhá, min. 15min. stará, jednou lomená v pravém úhlu,předmět

            zakončuje stopu.

Časový limit pro vypracování stopy je 5 min.

 

Poslušnost

1.      Přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů)           10 bodů

2.      Ovladatelnost psa na vodítku (střelba)                10 bodů

3.      Sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy)                 10 bodů

4.      Aport volný (předmět psovoda)                          10 bodů

5.      Odložení psa (vzdálenost 15 kroků)                    10 bodů

 

     Celkem:                                                           50 bodů (min. 35bodů):

Obrana:

1.   Průzkum terénu (30x40 kroků, dvě zástěny)      10 bodů
Průzkum se provádí v přírodním terénu 30x40 kroků, nebo na zástěny (3+3) na stadionu 80x100 kroků. Psovod prochází s upoutaným psem až na úroveň pátého úkrytu.

2.   Označení pomocníka                                       10 bodů
Jakmile pes pomocníka při průzkumu terénu spatří, nebo jej navětří, psovod zůstává stát a může psa povely vybízet k označení pomocníka.

3.   Ochrana psovoda                                           10 bodů
Po označení pomocníka psovod psa přidrží za obojek a vyzve pomocníka aby vystoupil. Ze vzdálenosti asi 5-ti kroků pomocník psa vydráždí a na pokyn rozhodčího podnikne na psovoda útok. V okamžiku útoku pomocníka psovod vypouští psa.

4.   Zadržení pomocníka                                       10 bodů
Když pes provede předcházející zákrok, tak pomocník se psem ještě krátkou dobu bojuje a přitom naznačuje údery. Na pokyn rozhodčího přestává klást psu odpor a zůstává klidně stát. Psovod odvolá psa, uchopí jej za obojek a psa drží. Zatím pomocník odbíhá směrem od psovoda a psa. Jakmile se vzdálenost od psovoda se psem prodlouží na 25 kroků, dá rozhodčí pokyn k vypuštění psa. Psovod běží za psem ihned po jeho vypuštění. Po dostižení pomocníka má pes provést zákrok. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást psu odpor a psovod může dát povel k puštění. Na pokyn rozhodčího odvolá psovod psa, připne jej na vodítko a hlásí rozhodčímu ukončení obrany.

5.   Odolnost psa                                                10 bodů
Náznaky úderu v průběhu obrany.

    Celkem :                                                          50 bodů (min.35 bodů)

    Celkem (stopa, poslušnost, obrana)                       150 bodů (min. 105 bodů)

     

         Minimální věk psa: 12 měsíců.

       Část základní:

1.   Provedení ovladatelnosti na vodítku nebo bez vodítka:       15 bodů
Pes musí psovoda následovat na zvukový povel "K noze" radostně, pozorně a těsně u nohy, lopatkou na úrovni kolena, při všech pochodových rytmech i při obratech a při průchodem skupinou osob.
Při ovladatelnosti na vodítku, jej psovod drží v levé ruce. Pes musí jít u nohy psovoda a při zastaveních se má samostatně, rychle a v přímém směru vedle něho posadit. Pes se při tom musí chovat klidně a pozorně.
Při změnách rytmu chůze je nutné dbát, aby mezi nimi byly zřetelné rozdíly v rychlosti postupu - normální chůze, klus (ne sprint) a pomalá chůze.
Přechod z klusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků v normálním rytmu chůze.
Zvukový povel "K noze" je povolen pouze při vykročení a změnách rytmu chůze.

2.   Skupina                                                                      15 bodů
Průchod skupinou volně se pohybujících osob se provádí u zkoušek BH, SchH 1 a 2 vždy na vodítku i bez vodítka. Přitom se musí osoby obcházet minimálně jednou zleva a jednou zprava ve tvaru "8". Je nutné provést vždy nejméně jeden průchod v blízkosti jedné osoby. Rozhodčí má právo si tento výkon nechat zopakovat.
Při zkouškách BH, SchH 1 a 2 se uvolní pes z vodítka provádí mimo skupinu osob v základním postoji psovoda, na výchozím postavení.
Cvik ovladatelnost bez vodítka začíná u zkoušek BH, SchH 1 a 2, průchodem skupinou osob. Po opuštění skupiny je nutné se psem na volno zaujmout základní postoj ve výchozím postavení. Chválení psa po opuštění skupiny je dovoleno až po zaujetí základního postoje.

3.   Odložení v sedě                                                           10 bodů
(Zvukové povely "K noze" a "Sedni")
Psovod s neupoutaným psem vykročí z výchozího postavení v přímém směru. Po 10ti až 15ti krocích dá psu zvukový povel "Sedni", na který má pes reagovat rychle zaujetím polohy vsedě. Psovod při tom nesmí měnit krok, způsob chůze ani se nesmí ohlížet. Pes má klidně sedět. Po dalších 30ti krocích se psovod zastaví a ihned se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět ke psu a po jeho pravé straně zaujme základní postoj.
Pokud pes zaujme jinou polohu než v sedě (lehne nebo stojí), ztrácí u zkoušky BH, SchH A a SchH 1 5bodů.

4.   Odložení s přivoláním                                                   10 bodů
Zvukové povely "K noze", "Lehni", "Ke mně" nebo (oslovení psa jménem), "K noze".
Psovod s neupoutaným psem vykročí normální chůzí ze základního postoje přímým směrem. Po 10ti až 15ti krocích psa odloží zvukovým povelem "Lehni". Pes má rychle, ve směru chůze lehnout, psovod při tom nesmí měnit rytmus chůze ani se nesmí ohlížet. Psovod pokračuje v chůzi nejméně 30 kroků, zastaví se a ihned se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího psovod psa přivolá zvukovým povelem "Ke mně", nebo místo povelu "Ke mně" může oslovit psa jménem.
Pes musí rychle a radostně přímou cestou přiběhnout ke psovodovy, před kterým se těsně a rovnoběžně posadí. Na zvukový povel "K noze" pes rychle zaujme tvz. Základní postoj.
Pokud pes zaujme jinou polohu než v leže, (zůstane stát nebo si sedne), ztrácí 5bodů.

5.   Odložení                                                                    10 bodů
Před zahájením cviků poslušnosti jednoho psa, odloží druhý psovod svého psa ze základního postoje na místě, které určí rozhodčí, aniž by u něho nechal vodítko nebo jakýkoli předmět. Pak se od psa vzdálí 30 kroků. U zkoušek BH, SchH A, 1, a 2 zůstane stát zády ke psu. V průběhu odložení musí stát klidně a pes musí zůstat ležet. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu, přistoupí k němu po jeho pravé straně a po časovém odstupu 3 vteřiny jej zvukovým povelem "Sedni" posadí k noze, do základní polohy.
Jestliže si pes sedne nebo leží neklidně, případně vstane-li nebo se vzdálí do 3 m od místa odložení, dostává dílní hodnocení. Jde-li pes po ukončení cviku psovodovi naproti, je cvik hodnocen "uspokojivě".
Podle možnosti mají být feny odkládány odděleně.
Při předčasném opuštění místa odložení psa u zkoušky BH, nelze zadat dílčí hodnocení.

 

        Část speciální - v dopravním ruchu:

1.   Ovladatelnost a chování se v pouličním ruchu
Na pokyn rozhodčího se projde psovod se psem na vodítku úsekem po chodníku. Rozhodčí jej následuje v přiměřené vzdálenosti. Pes následuje psovoda ochotně na volné šňůře po jeho levé straně, lopatkou na úrovni kolena psovoda. K chodcům, jakož i k protějšímu dopravnímu ruchu se má pes chovat lhostejně. Cesta psovoda je křížena kolem utíkajícím chodcem (pomocník). Krátce poté je psovod zezadu těsně předjížděn cyklistou (pomocník) jedoucím cestou pro cyklisty nebo ve vozovce. Předjíždění se musí odehrát tak, aby pes byl mezi cyklistou a psovodem. Při předjíždění použije cyklista zvonek. Poté se psovod otočí, jde k rozhodčímu, zastaví se s ním pozdraví ho podáním ruky a hovoří s ním. Pes může při tom stát, ležet nebo sedět, musí se ale chovat klidně.

2.   Chování se psa za ztížených dopravních podmínek
Na pokyn rozhodčího přejde psovod se psem na vodítku do míst silnějšího provozu chodců. Psovod se mezi tím dvakrát zastaví. Poprvé si má pes na zvukový povel sednout, podruhé dostává zvukový povel "lehni"!, na který si má ihned lehnout a zůstat ležet. V průběhu tohoto cviku dojde s krátkými zastávkami několikrát k neobvyklému hluku na blízkém místě (projíždějící vlaky na železniční trati, průjezd vlaků v podjezdu nebo nadjezdu, tramvají apod.). Pes má psovoda i při silném provozu chodců a v neobvyklém ruchu stále pozorně a ochotně sledovat, aniž by to na něj mělo jakýkoli vliv. (Vhodná místa k provádění cviků jsou rušná náměstí, vlakové stanice, autobusová nádraží apod.)

3.   Chování psa v pouličním ruchu krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě, jeho chování k ostatním zvířatům
Na pokyn rozhodčího jde psovod se psem na vodítku po chodníku ulicí s mírným provozem. Po krátké cestě se psovod na pokyn rozhodčího zastaví a přiváže vodítko k plotu, kruhu ve zdi, nebo podobně. Psovod pak odchází na 2 minuty mimo dohled psa do obchodu nebo domovního vchodu. Pes může stát, sedět nebo ležet. V době nepřítomnosti psovoda jde bočně ve vzdálenosti asi pěti kroků kolem zkoušeného psa chodec (pomocník) se psem na vodítku. Pes ponechaný o samotě se v době nepřítomnosti psovoda musí chovat klidně, na kolem vedeného psa (nepoužívat žádného rváče) nesmí se snažit útočit (silné trhání vodítkem, trhající štěkot).

 

      Stopa : podle ZM                                                                                      50 bodů

Poslušnost : podle ZM                                                                              50 bodů

Speciální cviky :

1.       Rozlišování předmětů psovoda      

- první pokus                                                                      10 bodů

- druhý pokus                                                                     10 bodů
Povel „přines“
Cvik se provádí ihned po skončení stopy. Velikost předmětů je max. 100cm2. Předměty musí být z materiálu, který dobře pohlcuje pach (filc, hadr, molitan). Předměty psovoda a pomocníka se nesmí od sebe výrazně lišit. Terén pro rozlišování musí být přehledný, aby pes nemusel předměty hledat.

Cvik se provádí tak, že ve dvou řadách vzdálených od sebe 10 kroků (tvar písmene T). Psovod vysílá psa ze středu, tj. ze vzdálenosti 5-ti kroků od každé skupiny předmětů. Před vysíláním musí dát psovod psu navětřit pach kontrolních předmětů v igelitovém sáčku. Toto provádí i při vyhledávání vlastního předmětu. Předměty jsou od sebe položeny 50 cm. Provádí se dva pokusy. Při druhém pokusu se mění poloha předmětů pomocníka a nebo psovoda. Pořadí předmětů určí rozhodčí. Předmět, který vzal pes do mordy se již nesmí použít. Při pokládání předmětů je třeba, aby pomocník i psovod šli na určené místo a zpět tak, aby prostor nepošlapali. Provádí se rozlišení předmětu psovoda od dvou cizích předmětů stejného pachu. Psovod odloží psa do úkrytu a podle pokynů rozhodčího odejde položit svoje předměty. Pomocník se zdržuje na místě  určeném rozhodčím.

2.   Vyhledávání ztraceného předmětu psovoda                            10 bodů
Povel „hledej aport“ a ukázání pravou rukou směrem k předmětu.

Čas je 5 minut. Vyhledávání předmětů se provádí v prostoru 20x30 kroků. V plovině vzdálenosti 20-ti kroků je vedena osa postupu na které se pohybuje psovod se psem. Na pokyn rozhodčího se zastaví, přidrží psa za obojek a odhodí předmět do vzdálenosti 10-ti kroků. Na pokyn rozhodčího (asi po 5-ti vteřinách) vysílá psa pro předmět. Pes musí předmět v co nejkratší době najít a nejkratší cestou přinést k psovodovi. Při odevzdání předmětu musí pes sedět. Terén pro vyhledávání musí být takový, aby předměty nebyly vidět z dálky (aby byl pes nucen předmět hledat). Jeden z předmětů musí být dřevo a neměly by se svou barvou výrazně olišovat od terénu. Jako předmět nelze použít hračky, nebo součásti výstroje psa. Další předměty odhazuje vždy po 10-ti krocích a to střídavě na levou a pravou stranu.

3.   Vyhledávání předmětů psovoda 3 předměty (po 5-ti bodech)    15 bodů
     - ovladatelnost psa

Povel „ hledej – aport“

Psovod se psem vyjde určitým směrem. Na pokyn rozhodčího upustí předmět tak, aby to pes neviděl. Na pokyn rozhodčího se zastaví. Na další pokyn rozhodčího dá psovod načichat pach kontrolních předmětů z igelitového sáčku a vyšle psa k najití a přinesení ztraceného předmětu. Pes musí doběhnout k předmětu, tento uchopit a nejkratší cestou se rychle vrátit ke psovodovi. Zde provede odevzdání předmětu psovodovi Cvik se provádí na vzdálenost 30ti kroků, čas na přinesení předmětu je 1 min. Terén pro  vyhledání ztraceného předmětu musí být nepošlapán. Pes se vysílá pro předmět ihned po ujití dané vzdálenosti. Velikost předmětu max.100m2 .Při předání předmětu pes nemusí předsedat, ale předmět musí držet.

 

Celkem ( stopa, poslušnost, spec. cviky)                                       150 bodů (min. 105 bodů)

         Minimální věk psa : 10 měsíců

        Poslušnost

1.   Přivolání                                                               10 bodů
Alternativa "A" - Povel v klidu " Ke mně"
Rozhodčí může požadovat přivolání kdekoliv mimo stanoviště. Volá-li psovod na pokyn rozhodčího psa k sobě, může rozkazy, stanovené tímto řádem nahradit jiným vhodným způsobem. Pes má co nejrychleji a nejkratší cestou přiběhnout k psovodovi.

Alternativa "B" Povel za pochodu "K noze"
Rozhodčí může požadovat přivolání kdekoliv mimo stanoviště. Volá-li psovod na pokyn rozhodčího psa k sobě, může rozkaz " K noze" nahradit jiným vhodným způsobem. Pes má co nejkratší cestou přiběhnout co nejrychleji k psovodovi a pokračovat v chůzi u levé nohy.

2.   Ovladatelnost na vodítku                                         10 bodů
Povel "K noze"
Pes na vodítku musí ochotně na povel následovat psovodau levé nohy. Pes nemá vodítko napínat a musí být ukázněný. Podle pokynu rozhodčího provede výkon pomalu, rychle, či poklusem a též obraty vlevo, vpravo a čelem vzad. Opakování povelu je povoleno jen na počátku posuzování, při změně směru chůze a při sednutí. Opakované ovlivňování pohybem ruky, nohy, nebo jiným způsobem není povoleno.

3.   Sedni, lehni, vstaň                                                  10 bodů
Pes musí tyto povely provádět vždy a pokud možno rychle a spolehlivě. Po provedeném povelu musí pes zůstat v poloze tak dlouho, než mu psovod udělí jiný povel. Na povel "stůj" stojí pes u nohy psovoda a čeká na další povel.
Pokyn k vydávání povelů dává rozhodčí. Cviky lze provádět na vodítku nebo volně.

4.   Za pochodu odložení v leže                                      10 bodů
Se provádí po 10-15 krocích na povel rozhodčího. Psovod se psem na vodítku za pochodu posunkovým a slovním povelem psa i s vodítkem položí a aniž by měnil rytmus a způsob chůze pokračuje dále ještě 10 kroků. Na povel rozhodčího se otočí a vrací se ke psu. Přistoupí k jeho pravé straně, zastaví se a zvedne vodítko. Na pokyn rozhodčího psa posadí.

5.   Aport volný                                                           10 bodů
Při tomto cviku může použít psovod libovolný předmět. Předmět musí být odhozen do vzdálenosti min. 10 kroků. Při odhazování předmětu může být pes držen za obojek. Pes musí donést předmět do vzdálenosti min. 2 kroky od psovoda.

6.   Odložení psa                                                          10 bodů
Psovod se psem se dostaví na určené místo. Zde zaujme základní postoj, pes sedí u levé nohy. Na pokyn rozhodčího uvolní psa z vodítka a posunkovým a slovním povelem psa odloží. Dalším povelem ponechá psa na místě a odchází do vzdálenosti 15 kroků, kde se na povel rozhodčího zastaví, otočí se a setrvá do dalšího pokynu rozhodčího.

Speciální cviky

1.   Přivolání psa za ztížených podmínek
Se může provádět na cvičišti, nebo přilehlých prostorách. Psovod se psem na volno a s náhubkem jde určeným směrem v úseku dlouhém 50 kroků. Na tomto úseku na psa působí ve vzdálenosti od osy postupu 30 a 20 kroků od výchozího bodu rušivé podněty a to v prvé řadě dva pohybující se psovodi se psi na vodítku. Dalším rušivým podnětem vzdáleným od dvou psovodů 10 kroků budou dvě osoby, které si budou hrát s míčem a to buď házet, nebo kopat ve vzdálenosti 5 kroků, Míč se musí pohybovat větší část doby po zemi. Psovod dá psovi povel volno ve směru, kde jsou dva psovodi se psi a dvě osoby hrající si s míčem. Pokud pes na jeden z rušivých podnětů zareaguje a rozběhne se daným směrem min. 10 kroků, je psovodem na pokyn rozhodčího přivolán. Pokud se pes nechce od psovoda vzdálit, je osobami na sebe upoután (hlasitým hovorem, křikem, pohybem). Způsob přivolání si může psovod zvolit. Cílem cviku je přivolat psa, který je zaujat výše popisovanými činnostmi. Pes, který se vzdálí od psovoda, nesmí napadat psy, psovody a osoby hrající si s míčem.

2.   Chování psa ve skupině osob
Psovod se psem na vodítku přichází ke dvěma stojícím osobám. Zde se zastaví, psa si u levé nohy posadí a začne s nimi rozhovor. Po 30 vteřinách přichází další dvě osoby, které se zastaví tak, aby byl pes uprostřed skupiny a zapojí se do rozhovoru. Po dalších 30 vteřinách přichází další psovod se psem na vodítku a zastaví se těsně u skupiny. Celá skupina setrvá v rozhovoru ještě 30 vteřin. Zkoušený pes musí celou dobu klidně sedět, nesmí přicházející napadat a nebo projevovat bázeň. Nesmí útočit ani na psovoda se psem.

3.   Chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě